Laheda Sotsiaalkeskuse kodukord

Sotsiaalkeskusesse elama asumine

•Laheda Sotsiaalkeskusesse elama asudes võtke kaasa vajaminevad dokumendid ja isiklikud esemed.
•Sotsiaalkeskuse elanik saab kasutamiseks voodivarustuse ja hügeenitarbed.
•Elanik paigutatakse tuppa sotsiaaltöötaja poolt vastavalt inimese tervisliku seisundile, erivajadusele, eale ja võimalustele.
•Meie elanikele kuuluvad väärisesemed, raha ja dokumendid saab soovi korral anda juhataja kätte turvatuppa hoiule paigutamiseks. Sotsiaalkeskus ei vastuta isiklike varade eest tubades.
•Sotsiaalkeskusesse saab elama tulla järjekorra alusel, Laheda valla elanikele on koha saamise osas eelisõigus.
 

Meie elanike õigused ja kohustused

Laheda Sotsiaalkeskuse elanikel on õigus:

•Olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega.
•Pöörduda kaebuse, küsimuste ja probleemide lahendamiseks, hooldustöötaja või juhataja poole.
•Saada abi toimingutes, kui ise hakkama ei saa kas tervise, teadmiste või jõuvaru puudumise tõttu.
•Suhelda oma perekonnaga, sõpradega ja teiste hoolealustega.
•Kasutada isiklikke asju, kaasa võib tuua televiisori raadio, mööblit sotsiaalkeskusesse elama tulles kaasa tuua ei või.
•Suitsetada ainult selleks ettenähtud kohas õues.
•Lahkuda ajutiselt sotsiaalkeskusest juhtkonna teadmisel. Lahkumine puhkepäevadel tuleb kooskõlastada nädala sees.

Kuna sotsiaalkeskus on koduks veel teistele inimestele, siis peab austama ka teiste elanike õigusi. Iga sotsiaalkeskuse elanik:

•Järgib sotsiaalkeskuse sisekorra eeskirju, täidab hooldustöötaja ja juhataja seaduslikke korraldusi.
•Hoiab vastavalt oma võimetele puhtust ja korda sotsiaalkeskuse ruumides ja territooriumil.
•Hoiab ja kasutab säästlikult sotsiaalkeskuse vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, sotsiaalkeskusest väljaviimine või müümine on keelatud.
•Hoidub tegudest, mis kahjustavad sotsiaalkeskuse mainet.

Sotsiaalkeskuses on keelatud:

•Öörahu ajal siseneda teistesse tubadesse,rikkuda korda ja rahu.
•Sotsiaalkeskuses ja selle ümbruses käituda lärmakalt ja ebaviisakalt.
•Tarvitada, hoida ja levitada alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid.
•Sotsiaalkeskusel on õigus nimetatud ained konfiskeerida, koostades vastava akti.
•Pilduda esemeid ja toidujäätmeid kanalisatsiooni või aknast välja.
•Lamada üleriietes ja jalatsitega voodis.
•Tuua ruumidesse ohtlike aineid ja esemeid, külm- või tulirelvi (k.a. isevalmistatud), neid seal hoida või kasutada.
•Suitsetada majas.
•Teostada rahalisi tehinguid, laenata, mängida hasartmänge raha peale. Sotsiaalkeskus ei vastuta laenutehingute tagajärgede eest.
•Viia ilma loata sotsiaalkeskuse vara ühest ruumist teise või majast välja.
•Tubades pesta ja kuivatada pesu, valmistada toitu, hoida või kasutada määrivaid, reostavaid asju ning kiirestiriknevaid toiduaineid.
•Omada koduloomi ja -linde.
•Lahkuda sotsiaalkeskusest ette teatamata.

Sotsiaalkeskusest lahkumine

•Sotsiaalkeskusest lahkumine toimub meie elaniku ja/või tema seadusliku esindaja avalduse ja ülalpidamise- või majutuslepingu lõpetamise alusel.
•Lahkumisel antakse meie elanikule tagasi tema isiklikud esemed, hoiule antud väärisesemed, raha ja dokumendid.
•Lepingu lõpetamisest on asjast huvitatud pool kohustatud ette teatama kirjalikult vähemalt 14 päeva.

Vastutus

•Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab meie elanik isiklikult. Sotsiaalkeskuse personal vastutab eeskirjadest kinnipidamise eest oma tööloleku ajal.
•Kodukorra teadliku rikkumisel meie elaniku poolt rakendub personaali juhtkond järgmisi mõjutusvahendeid:
 

  1. suuline märkus;
  2. juhataja korraldusega noomitus
  3. juhataja korraldusega noomitus koos elaniku ülalpidamislepinguga lõpetamise hoiatusega, millest informeeritakse vastava omavalitsuse sotsiaaltöötajat;
  4. pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
  5. lepingu lõpetamine.

•Mõjutusvahendite rakendamisel lisab juhtkond vastava dokumendi elaniku isiklikku toimikusse.
•Kodukorra rikkumisel, mis tuleneb probleemidest elaniku vaimses seisundis või tema vaimse seisundi järsust halvenemisest, kasutab sotsiaalkeskuse personal õigusaktidega lubatud meditsiinilisi vahendeid, sealhulgas kaasab protsess perearsti või kiirabi.
 

Tilsi küla, Laheda vald, 63012 Põlvamaa tel +372 792 9360, +372 5690 40042